+421 32 658 53 94

VALENTÍNSKA ODMENA

Láska je vo vzduchu. Láska je v srdci. Láska je v Laugariciu. Ľúbite? Tak potešte. Kľudne aj seba samých :-) Aj to je dôležité, mať sa rád a vedieť sa potešiť. My vás máme radi a tento víkend vás potešíme špeciálnou Valentínskou odmenou vo forme 10 EUR poukážky na nákup.

Stačí ak nakúpite v ktorejkoľvek predajni OC Laugaricio (okrem predajne Lidl) aspoň za 30 EUR a zastavíte sa s originálom pokladničného dokladu na infopulte Pardon. Akcia trvá od 11.2. do 13.2.2022, v čase od 9.00 do 19.00 hod. Doklady nie je možné sčítať. Za jeden pokladničný doklad je možné získať najviac jednu poukážku. Denný limit je 100 poukážok. 

Počet poukážok je obmedzený, nenechajte si preto ujsť svoju odmenu ;-)

KOMPLETNÉ PRAVIDLÁ  SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE „Valentínska odmena“

  • ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Spotrebiteľskú súťaž „Valentínska odmena“ organizuje spoločnosť Trenčín Retail Park a.s.; so sídlom: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 50 189 263, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6339/B (ďalej len „organizátor“).

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami súťaže (ďalej len „pravidlá“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

  • PRAVIDLÁ ÚČASTI V SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami súťaže a zároveň ich spĺňa (ďalej len „súťažiaci“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v dodávateľsko-odberateľskom obchodno-právnom vzťahu k organizátorovi, ďalej osoby v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu (napríklad osoby pôsobiace ako štatutárne orgány) k organizátorovi alebo k spoločnostiam, ktoré sa na súťaži akýmkoľvek iným spôsobom podieľajú, zamestnanci nájomcov jednotiek v OC Laugaricio a ďalej blízke osoby všetkých vyššie uvedených osôb – okrem blízkych osôb pracovníkov nájomcov predajní v OC Laugaricio, adresa Belá 7271, 911 01 Trenčín (ďalej len „OC Laugaricio“).

  • TRVANIE SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

Spotrebiteľská súťaž začína 11.2.2022 o 9.00 hod. a končí 13.2.2022  o 19.00 hod.

  • PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1/          Súťažiaci nakúpi v termíne od 11.2.2022 do 13.2.2022 u niektorého z predajcov v OC LAUGARICIO najmenej v sume 30 EUR vrátane DPH. S originálom pokladničného dokladu preukazujúcim nákup za najmenej 30 EUR vrátane DPH sa súťažiaci dostaví na infopult Pardon, ktorý je k dispozícii v čase od 9.00 do 19.00 hod. v priestoroch OC LAUGARICIO po celú dobu konania termínu súťaže. Na infopulte Pardon bude účet skontrolovaný poverenou pracovníčkou organizátora a v prípade, že bude spĺňať všetky podmienky vyžadované týmito pravidlami, bude príslušným spôsobom označený ako súťažný účet, respektíve pokladničný doklad. Tento označený účet/doklad súťažiaceho nie je možné opakovane použiť v súťaži. Pokladničné doklady/  účty nie je možné sčítať.

2/          V prípade, že súťažiaci splní podmienky podľa týchto pravidiel, bude mu vydaná darčeková poukážka OC Laugaricio v hodnote 10 EUR, ktorú môže súťažiaci použiť na ďalší nákup vo vybraných prevádzkach OC Laugaricio (ďalej len „odmena“). Za jeden pokladničný doklad/účet je možné získať najviac jednu odmenu. Počet vydaných darčekových poukážok je obmedzený na najviac 100 ks za jedeň deň súťaže. V prípade naplnenia tohto denného limitu bude v daný deň súťaž ukončená a pokračovať bude nasledujúci deň termínu súťaže. 

3/         Súťažiaci sa môže zapojiť s jedným pokladničným dokladom len jeden krát, nie je možné opakovane použiť ten istý doklad v súťaži. Súťažiaci sa môže zapojiť maximálne s tromi pokladničnými dokladmi v rámci jedného dňa.

4/        Do súťaže nie je možné použiť pokladničné doklady z predajne LIDL.

5/         Súťažiaci je povinný uchovať originál súťažiaceho pokladničného dokladu, s ktorým sa  preukáže pri prevzatí darčekového poukazu.

  • ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁTORA SÚŤAŽE

Na odmenu zo súťaže nevzniká právny nárok. Výherca môže odmenu postúpiť na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže. Organizátor súťaže si týmto vyhradzuje právo upraviť pravidlá súťaže

aj počas jej trvania, vrátane dĺžky jej trvania, či právo súťaž odvolať. V prípade odvolania súťaže zúčastnené osoby nemajú nárok na žiadne odškodnenie. Vymáhanie cien súdnou cestou je vylúčené.

  • DANE

Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur, je výherca povinný zdaniť výhru v sume presahujúcej sumu 350 Eur v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ako ostatný príjem v daňovom priznaní. Organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona o dani z príjmov oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry. Ak ide o peňažnú výhru, daň z výhry sa vyberie zrážkou v súlade s § 34 zákona o dani z príjmov.

  • OSTATNÉ USTANOVENIA

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž.

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné.

Pokiaľ sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru týmto zaniká.

  • OSOBNÉ ÚDAJE A OSOBNÉ PRÁVA

Organizátor súťaže sa pri spracovaní osobných údajov súťažiacich riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 94/5/49/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Zapojením sa do súťaže dáva každý súťažiaci (ďalej len „zúčastnená osoba“) svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž, v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa na marketingové účely organizátora súťaže a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súťažiaci berie na vedomie, že súhlas so spracovaním svojich osobných údajov môže kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora súťaže alebo emailom na info@oclaugaricio.sk. V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov organizátora súťaže, ktoré sú zverejnené na webovom sídle organizátora súťaže https://www.oclaugaricio.sk/spracovanie-osobnych-udajov/a-1298/

Výherca ako zúčastnená osoba zároveň udeľuje súhlas s bezplatným poskytnutím alebo zverejnením svojich osobných údajov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, a tiež súhlas s vytvorením, použitím a zverejnením jeho podobizne, iných obrazových alebo zvukových záznamov týkajúcich sa výhercu, a to na propagačné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

Organizátor prehlasuje, že:

(i)  Bude s osobnými údajmi zúčastnenej osoby nakladať v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi,

(ii)  Poskytne osobné údaje tretím stranám len s predchádzajúcim súhlasom zúčastnenej osoby, alebo pokiaľ je to stanovené v týchto pravidlách alebo pokiaľ mu to ukladá všeobecne záväzný právny predpis,

(iii)  Osobné údaje zúčastnenej osoby budú sprístupnené len oprávneným osobám organizátora, prípadne tretím stranám v subdodávateľskom zmluvnom vzťahu k organizátorovi, ktorý zabezpečuje naplnenie účelu spracovania osobných údajov, ako je špecifikované vyššie (marketingové účely),

(iv) Osobné údaje zúčastnenej osoby nebude sprístupňovať verejnosti bez predchádzajúceho súhlasu zúčastnenej osoby, pokiaľ tak nestanovujú tieto pravidlá,

(v) Nepredpokladá, ani nie je zrejmé, že sa uskutoční prenos osobných údajov do iných krajín.

Zúčastnená osoba zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplne, aktuálne a pravdivé. Zúčastnená osoba zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bola organizátorom oboznámená s podmienkami spracovania osobných údajov a že jej boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora podľa Zákona. Organizátor ďalej prehlasuje a zúčastnená osoba potvrdzuje, že bola oboznámená o všetkých svojich právach, ktoré sú stanovené Zákonom a o možnostiach ich

využitia. Zúčastnená osoba taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

  • OFICIÁLNE PRAVIDLÁ

Účastníci súťaže sa môžu zoznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke organizátora www.oclaugaricio.sk. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nevysloví svoj súhlas s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich, pre neho vyplývajúce.

V Trenčíne, 3.2.2022                                       Obchodné centrum Laugaricio

VALENTÍNSKA ODMENA
© ARSYLINE 2017
Upozornenie
Zavrieť